اس ام اس جملات حکیم ارد بزرگ SMS Jomalat Orod Bozorg بخش چهاردهم


یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . حکیم ارد بزرگ


بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است . حکیم ارد بزرگ


گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد . حکیم ارد بزرگ


اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است . حکیم ارد بزرگ


روان رنجور ، در طبیعت سبز دوباره پیوند خواهد زد و به زندگی خویش ادامه خواهد داد . حکیم ارد بزرگ


در طبیعت فصل بهار ، تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد . حکیم ارد بزرگ


خوی مهربان ، ریشه در طبیعت گل ها دارد . حکیم ارد بزرگ


طبیعت زنده و پویا ، باردار مردان و زنان شادیست که آینده ای روشن را نوید می دهند . حکیم ارد بزرگ


هنگامیکه درختان ، سر بر زمین سرد می سایند ، نوای بوم ها نیز غنیمت و شنیدنی ست . حکیم ارد بزرگ


دستان بزهکاران را از دامان زیستگاههای طبیعی خویش کوتاه کنیم . حکیم ارد بزرگ


چرا به دنبال طبیعت بکر و دست نخورده هستیم ؟ پاسخ ساده است چون نمی خواهیم دست نابودگر دیگر آدمیان را ببینیم . حکیم ارد بزرگ


دارایی یک کشور تنها به زر و گوهر های خزانه نیست ، داشته های طبیعی ، گونه های گیاهی و جانوری ، ثروتی بی نهایت ست . حکیم ارد بزرگ


شادی بر سراپرده نابود کنندگان طبیعت ، نخواهد نشست . حکیم ارد بزرگ


برای داوری (قضاوت)، باید آزاده بود . حکیم ارد بزرگ


پندار های خواب و بیداری ما اگر ادامه یابند کم کم ساخته خواهند شد . حکیم ارد بزرگ


پندارهای پلید چاه های ژرفی ست که تشنه خردمندان است . حکیم ارد بزرگ


جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . حکیم ارد بزرگ


آنانیکه سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند ، همواره در اندیشه کین خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند . زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند . حکیم ارد بزرگ


آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است . حکیم ارد بزرگ


هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگ


غروب جان آدمی ، سپیده دمی ست به جهان دیگر . حکیم ارد بزرگ


زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر…حکیم ارد بزرگ


جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت . حکیم ارد بزرگ


هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند . حکیم ارد بزرگ


اسطوره های کهن پایه ها و ستونهای فر و رشد کشورند . حکیم ارد بزرگ


انتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست ! . حکیم ارد بزرگ


جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . حکیم ارد بزرگ


رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . حکیم ارد بزرگ


دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند . حکیم ارد بزرگ


تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست . حکیم ارد بزرگ


خرد ابزار توانایست و خردمند با فر دانش و اندیشه پاک خویش می آفریند ، او زایشگر رخدادهای امروز و فرداهاست . حکیم ارد بزرگ


خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد . حکیم ارد بزرگ


ایران بهشت ماست ، ایران تنها بهانه بودن است . حکیم ارد بزرگ


کجا دلبری زیباتر از "ایران" سراغ دارید ؟ معشوقی که هزاران هزار پیکر عاشق در زیر پایش ، تن به خاک کشیده اند . حکیم ارد بزرگ


با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم . حکیم ارد بزرگ    


آدم خودساخته ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند نمی گردد . حکیم ارد بزرگ


گاهی هدف ، خود سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست . حکیم ارد بزرگ


فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد . حکیم ارد بزرگ


اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد . حکیم ارد بزرگ


زمین رویشگاه گل هاست ، این ما هستیم که تن پوشی از زباله بر تنش می کشیم . حکیم ارد بزرگ


برنامه داشتن ویژه گی آدمهای کارآمد است . حکیم ارد بزرگ


افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد . حکیم ارد بزرگ


یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است . حکیم ارد بزرگ


فریب بی گناه ، خفتی هولناک در پی دارد . حکیم ارد بزرگ


میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . حکیم ارد بزرگ


فرمانروای نیک ، دست نشانده پلید ندارد ! . حکیم ارد بزرگ


میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است . حکیم ارد بزرگ


زندگی مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است . حکیم ارد بزرگ


ادب نمایه آغازین خرد است . حکیم ارد بزرگ


بدن ایستگاه روان نیست. بدن هدیه و ابزار روان است . حکیم ارد بزرگ


آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ


خواست ادب آن نیست که هر چه ما می خواهیم دیگران بگویند ، ادب آنست که ببینیم آیا کسان دیگر در جایگاه خویشند ؟ و حال ما در کجاییم ؟ حکیم ارد بزرگ


برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان را به کمک گرفت . حکیم ارد بزرگ


فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند . حکیم ارد بزرگ


فرمانروایان برای رشد و بهروزی جوانان رودخانه های هدفمند کار فرام آورند ، تا توان آنها به شوره زار و مرداب نرسد . حکیم ارد بزرگ


برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم . حکیم ارد بزرگ


مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


آنکه همراه است و یاور ، هر نفس اش بهایی بی انتها دارد . حکیم ارد بزرگ


تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترک است . حکیم ارد بزرگ


تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . حکیم ارد بزرگ


هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد . حکیم ارد بزرگ


توان بزم نوروز ، فراتر از نگاه آدمیان است . حکیم ارد بزرگ


اگر بهار طبیعت را بیدار می کند ، نوروز نیز آدمیان را دوباره بیدار و شاداب و امیدور می سازد . حکیم ارد بزرگ


اگر شور زندگی و امید را ، در پیکره خاکستری یاران خویش بارور کنیم تنهایی هیچ گاه به سراغ مان نخواهد آمد . حکیم ارد بزرگ


آدمهای فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن دیگران نیستند آنها به شکوه و ارزش کار خود باور دارند . حکیم ارد بزرگ


مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند . حکیم ارد بزرگ


آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند . حکیم ارد بزرگ


اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم . حکیم ارد بزرگ


پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست . حکیم ارد بزرگ


گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد . حکیم ارد بزرگ


گاهی با سکوت نیروی خویش را ، بهتر نشان می دهی . حکیم ارد بزرگ


در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست . حکیم ارد بزرگ


کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد . حکیم ارد بزرگ


نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند . حکیم ارد بزرگ


نگهبانی از داشته های یک کشور برای فرمانروا یک قانون است و انجام آن خودستایی ندارد . حکیم ارد بزرگ

/ 0 نظر / 13 بازدید